Har du mottatt varsel eller pålegg om utbedring av ditt avløpssystem?

Hvorfor er dette så viktig å følge opp?

Du er selv ansvarlig for utslipp på egen eiendommen, i Norge er det ulovlig å forurense.

Vann fra avløpsanlegg inneholder smittestoffer som potensielt kan forurense. Dette kan føre til forurensing av eget eller andres drikkevann, bade- plasser, elver, bekker, innsjøer etc.

Hva sier lovverket?

Utslipp etablert før 1. januar 2007, og som det på tidspunktet for etablering ikke var nødvendig med tillatelse etter den tids regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2027, jf. § 12-16 i forurens- ningsforskriften.

Endring på eksisterende eller etable- ring av nytt utslipp er søknadspliktig etter Plan- og bygningslover §20-1 og forurensningsforskriften kap. 12. Kom- munen kan gi pålegg om utbedring av eldre avløpsanlegg for å etterkomme utslippskrav. Når fristen for utbedring har gått ut, blir utslippet ulovlig.

Hva kan Sandnes Maskin bistå med?

Vi kan bistå med god faglig kompe- tanse innen mindre avløpsanlegg. Sandnes maskin er en bedrift som har jobbet med mindre avløpsanlegg siden 2006 og opparbeidet oss en god faglig kompetanse.

Sandnes Maskin kan bistå deg som anleggseier under hele prosessen, vi prosjekterer ulike løsninger for å kunne velge riktig renseløsning for deg og ditt behov.

Vi tar oss av søknader, nedgraving, montering av anlegg, ferdigattest og service på minirenseanlegg.

Sandnes maskin tilbyr følgende:

  1. Gratis befaring
  2. Prosjektering
  3. Søknad
  4. Ulike prefabrikkerte renseløsninger
  5. Montering av anlegg
  6. Ferdigattest
  7. Oppstart av anlegg
  8. Service på minirenseanlegg

Kontakt oss for gratis befaring!

Salg – Bjørnar Meling, tlf. 954 09 360
Salg – Ingvar Horpestad, tlf. 466 64 064
Prosjektering – Janne-Elin Horpestad, tlf. 454 13 419

Mail / Web:
post@sandnesmaskin.no
www.sandnesmaskin.no